2562-3-019  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Music Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
18 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
20 เอกบังคับ 1241101T ทฤษฎีดนตรีไทย
( Thai Music Theory )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1241102T ทฤษฏีดนตรีตะวันตก
( Western Music Theory )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1241103T ทักษะดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา
( Musical Skills for Music Education Teachers )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1241104T ประวัติดนตรีตะวันตกและดนตรีไทย
( History of Thai Music and Western Music )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1241105T หลักการสอนดนตรีศึกษา
( Principles of Teaching in Music Education )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1241108T
( )
26 เอกบังคับ 1241109T ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี
( English for Music Teachers )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1241111T
( )
28 เอกบังคับ 1241113T คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
( Introduction to Music Computer )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1241121T การสอนทักษะฆ้องวงใหญ่
( Thai Large Circular Gong Pedagogy )
2(1-2-3)
30 เอกเลือก 1241122T การสอนทักษะคีย์บอร์ด
( Keyboard Pedagogy )
2(1-2-3)
31 เอกเลือก 1241123T การสอนทักษะกีตาร์
( Guitar Pedagogy )
2(1-2-3)
32 เอกเลือก 1241124T การสอนทักษะเครื่องสายสากล
( String Instrument Pedagogy )
2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1241125T การสอนทักษะเครื่องลมทองเหลือง
( Brass Instrument Pedagogy )
2(1-2-3)
34 เอกเลือก 1241126T การสอนทักษะเครื่องลมไม้
( Woodwind Instrument Pedagogy )
2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 1241127T การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1
( Teaching Western Music Theory 1 )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 174 รายการ : 5 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ