2562-3-019  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Music Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1241127T การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 1
( Teaching Western Music Theory 1 )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1241128T การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2
( Teaching Western Music Theory 2 )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1241129T การสอนประวัติดนตรีตะวันตก
( Teaching Western Music History )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1241130T ทักษะการรวมวงดนตรีตะวันตก
( Western Music Ensemble )
1(0-2-1)
6 เอกบังคับ 1241131T การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก
( Teaching Western Music Ensemble 2 )
2(1-2-3)
7 เอกบังคับ 1241132T การสอนขับร้องประสานเสียง
( Chorus Vocal Pedagogy )
2(1-2-3)
8 เอกเลือก 1241201T
( )
9 เอกเลือก 1241202T
( )
10 เอกเลือก 1241204T
( )
11 เอกเลือก 1241301T ทักษะเครื่องดีดไทย 1
( Thai Flicked Musical Instrument Skill 1 )
2(0-4-2)
12 เอกเลือก 1241302T ทักษะเครื่องดีดไทย 2
( Thai Flicked Musical Instrument Skill 2 )
2(0-4-2)
13 เอกเลือก 1241303T ทักษะเครื่องสีไทย 1
( Thai String Instrument Skill 1 )
2(0-4-2)
14 เอกเลือก 1241304T ทักษะเครื่องสีไทย 2
( Thai String Instrument Skill 2 )
2(0-4-2)
15 เอกเลือก 1241305T ทักษะเครื่องตีไทย 1
( Thai Melodic Percussion Skill 1 )
2(0-4-2)
16 เอกเลือก 1241306T ทักษะเครื่องตีไทย 2
( Thai Melodic Percussion Skill 2 )
2(0-4-2)
17 เอกเลือก 1241307T ทักษะเครื่องเป่าไทย 1
( Thai Wind Instrument Skill 1 )
2(0-4-2)
18 เอกเลือก 1241308T ทักษะเครื่องเป่าไทย 2
( Thai Wind Instrument Skill 2 )
2(0-4-2)
19 เอกเลือก 1241309T ทักษะขับร้องเพลงไทย 1
( Thai Vocal Skill 1 )
2(0-4-2)
20 เอกเลือก 1241310T ทักษะขับร้องเพลงไทย 2
( Thai Vocal Skill 2 )
2(0-4-2)
21 เอกเลือก 1241311T ทักษะเครื่องลมไม้ 1
( Woodwind Instrument Skill 1 )
2(0-4-2)
22 เอกเลือก 1241312T ทักษะเครื่องลมไม้ 2
( Woodwind Instrument Skill 2 )
2(0-4-2)
23 เอกเลือก 1241313T ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 1
( Brass Instrument Skill 1 )
2(0-4-2)
24 เอกเลือก 1241314T ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2
( Brass Instrument Skill 2 )
2(0-4-2)
25 เอกเลือก 1241315T ทักษะเครื่องสายสากล 1
( String Instrument Skill 1 )
2(0-4-2)
26 เอกเลือก 1241316T ทักษะเครื่องสายสากล 2
( String Instrument Skill 2 )
2(0-4-2)
27 เอกเลือก 1241317T ทักษะกีตาร์ 1
( Guitar Skill 1 )
2(0-4-2)
28 เอกเลือก 1241318T ทักษะกีตาร์ 2
( Guitar Skill 2 )
2(0-4-2)
29 เอกเลือก 1241319T ทักษะคีย์บอร์ด 1
( Keyboard Skill 1 )
2(0-4-2)
30 เอกเลือก 1241320T ทักษะคีย์บอร์ด 2
( Keyboard Skill 2 )
2(0-4-2)
31 เอกเลือก 1241321T ทักษะขับร้องสากล 1
( Vocal Skill 1 )
2(0-4-2)
32 เอกเลือก 1241322T ทักษะขับร้องสากล 2
( Vocal Skill 2 )
2(0-4-2)
33 เอกเลือก 1241323T ทักษะเครื่องกระทบ 1
( Percussion Skill 1 )
2(0-4-2)
34 เอกเลือก 1241324T ทักษะเครื่องกระทบ 2
( Percussion Skill 2 )
2(0-4-2)
35 เอกเลือก 1241325T ทักษะขิมไทย 1
( Thai Dulcimer Skill 1 )
2(0-4-2)
36 เอกเลือก 1241326T ทักษะขิมไทย 2
( Thai Dulcimer Skill 2 )
2(0-4-2)
37 เอกบังคับ 1242102T
( )
ทั้งหมด 174 รายการ : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ