2559-3-007  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(Bachelor of Arts Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
10 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
11 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
12 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
14 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
15 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1561001U ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1571001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1571002U ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 1571101U ภาษาจีนระดับต้น 1
( Basic Chinese 1 )
3(2-2-5)
20 แกน/ครู บังคับ 1571102U ภาษาจีนระดับต้น 2
( Basic Chinese 2 )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1571109U ระบบเสียงภาษาจีน
( Chinese Phonological System )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1571110U วิวัฒนาการอักษรจีน
( Evolution of Chinese Characters )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1571317U การฟังภาษาจีน 1
( Chinese Listening 1 )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1571319U สนทนาภาษาจีน 1
( Chinese Conversation 1 )
3(2-2-5)
25 แกน/ครู บังคับ 1572103U ภาษาจีนระดับกลาง 1
( Intermediate Chinese 1 )
3(2-2-5)
26 แกน/ครู บังคับ 1572104U ภาษาจีนระดับกลาง 2
( Intermediate Chinese 2 )
3(2-2-5)
27 แกน/ครู บังคับ 1572107U ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
( Chinese Grammar 1 )
3(3-0-6)
28 แกน/ครู บังคับ 1572108U ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
( Chinese Grammar 2 )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1572201U การอ่านภาษาจีน
( Chinese Reading )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1572304U ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
( Chinese for Tourism )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1572306U การใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ภาษาจีน
( Chinese for Computer and Technology )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1572318U การฟังภาษาจีน 2
( Chinese Listening 2 )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1572320U สนทนาภาษาจีน 2
( Chinese Conversation 2 )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1572401U ประวัติศาสตร์จีน
( Chinese History )
3(3-0-6)
35 แกน/ครู บังคับ 1573105U ภาษาจีนระดับสูง 1
( AdvancedChinese 1 )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ