2564-3-003  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(Bachelor of Public Administration Program)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 เอกบังคับ 2551101S หลักรัฐศาสตร์
( Principles of Political Science )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 2551102S หลักรัฐประศาสนศาสตร์
( Principles of Public Administration )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2551403S ระบบบริหารราชการไทย
( Thai Administration System )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2551404S แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
( Concept and Theories of Local Administration )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2552105S การบริหารภาครัฐเปรียบเทียบ
( Comparative Public Administration )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 2552106S จริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
( Ethics and Good Governance )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2552107S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการจัดการภาครัฐ
( Communicative English for Public Management )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 2552108S ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
( English for Public Administration Academic Education )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 2552122S สังคมวิทยาการเมือง และการปกครอง
( Political and Governmental Sociology )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2552309S จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
( Psychology, Anthropology and Sociology for Public Administration )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2552310S การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
( Human Resource Managenet in Public Sector )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2552411S แนวคิด ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
( Organizational Theory concept and Public Management )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2552412S คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับการบริหารภาครัฐ
( Computer and Information Public Sector )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 2553113S กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
( Administrative law for Public Administrators )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 2553123S เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
( Economics for Public Administration )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 2553124S รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์
( Public Administration in Buddhism )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 2553214S นโยบายสาธารณะ
( Public Policy )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 2553215S การวางแผนและการบริหารโครงการ
( Project Planning and Management )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2553216S การประเมินผลโครงการภาครัฐ
( Public Project Evaluation )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 2553226S ประชาสังคมในกระบวนการพัฒนา
( Civil Society in Development Process )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 2553227S เครือข่ายนโยบายสาธารณะ
( Public Policy Networks )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 2553228S การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ
( Entrepreneurship and Public Service )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 2553330S การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
( Human Capital Management in Organization )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 2553331S ภาวะผู้นำสำหรับองค์การภาครัฐ
( Leadership for Public Organization )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2553332S จิตตปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
( Contemplative and Emotion intelligence )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2553333S การบริหารความขัดแย้งและสันติศึกษา
( Conflict and Peace Management )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 2553417S นวัตกรรมและเทคนิคการบริหารสมัยใหม่
( Innovation for Administration and Modern management )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 2553434S การจัดการองค์การไม่แสวงหาผลกำไร
( Nonprofit Organization Management )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 82 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ