2554-2-005  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(Bachelor of Education Program in Social Studies)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1231206W พุทธธรรมสำหรับครู
( Buddhism for Teacher )
3(3-0)
3 เอกบังคับ 1231401W เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครู
( Introduction to Economics for Teacher )
3(3-0)
4 เอกบังคับ 1231501W ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู
( Thai History for Teacher )
3(3-0)
5 เอกบังคับ 1231601W ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับครู
( Physical Geography for Teacher )
3(2-2)
6 เอกบังคับ 1232204W จริยธรรมกับชีวิต
( Ethics and Life )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1232301W การเมืองการปกครองของไทยสำหรับครู
( Thai Politic for Teacher )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 1232302W กฎหมายเบื้องต้นสำหรับครู
( Principles of Jurisprudence for Teacher )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 1232305W โลกศึกษา
( Global Education )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1232306W สิทธิมนุษยชนสำหรับครู
( Human Rights for Teacher )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 1232307W กฎหมายครอบครัว
( Family Laws )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 1232308W ภูมิปัญญาท้องถิ่น
( Local Wisdom )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1232503W อารยธรรมโลก
( World Civilization )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1232603W ภูมิสารสนเทศสำหรับครู
( Geo-informatics for Teacher )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1233102W นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา
( Modern Teaching Media for SocialStudies )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1233303W แนวโน้มและการจัดการปัญหาสังคมสำหรับครู
( Trend and Management of SocialProblems for Teacher )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1233304W ท้องถิ่นศึกษา
( Local Studies )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1233402W เศรษฐกิจประเทศไทยสำหรับครู
( Economy of Thailand for Teacher )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1233502W ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับครู
( History of Southeast Asia for Teacher )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1233505W ประวัติศาสตร์ยุโรป
( History of Europe )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1233602W แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่สำหรับครู
( Maps and Map Interpretation forTeacher )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1233604W การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับครู
( Sustainable Natural Resources andEnvironmental Management for Teacher )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1234101W ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมเบื้องต้นสำหรับครู
( Introduction to Social Science ResearchMethodology for Teacher )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1234105W พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
( Teaching Behavior on Social Educationin Primary Education Level )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1234106W พฤติกรรมการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
( Teaching Behavior on Social Educationin Secondary Education Level )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1234107W ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา
( English for Social Teacher )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1234201W พุทธวิธีการสอน
( Buddha's Teaching Methods )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1234205W ศาสนพิธีสำหรับครู
( Buddhist Ceremonies for Teacher )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1234504W ประวัติศาสตร์นิพนธ์
( Historical Method and Philosophy )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1235103W สัมมนาสังคมศึกษา
( Seminar in Social Studies )
3(2-2-5)
31 มนุษย์ 1511001W จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
32 มนุษย์ 1511002W ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 1521001W พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1541001W ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
35 ภาษา 1541002W ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication forSpecifics Purposes )
3(3-0-6)
36 ภาษา 1541003W ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
37 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
ทั้งหมด 111 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ