2554-2-007  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(Bachelor of Education Program in Computer Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1181103W เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
( Computer Technology and Architecture )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1181201W การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
( Teaching of Computer Language          Programming )
3(2-2)
4 เอกเลือก 1181501W โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา
( Software Package for Education )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1182201W การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกเพื่อการศึกษา
( Visual Basic Programming for Education )
3(2-2)
6 เอกเลือก 1182202W การโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อการศึกษา
( Java Programming for Education )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1182203W หลักการโปรแกรมภาษาปาสคาล
( Principles of Pascal Programming )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1182204W โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
( Data Structure and Algorithms )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 1182206W หลักการโปรแกรมภาษาซี
( Principles of C Programming )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 1182208W โปรแกรมควบคุมระบบ
( System Programming )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1182301W ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาและการจัดการ
( Educational Database Management System )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1182304W ระบบการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Data Communication System and ComputerNetwork for Education )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1182305W เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
( Information and EducationalCommunication Technology )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1182401W คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการศึกษา
( Computer Graphics and Animation forEducation )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1182601W การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
( Design and Development ofComputer - Assisted Instruction )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1182615W ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( English for Computer Teacher )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 1183105W การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Troubleshooting and MaintainingMicrocomputer for Computer Teacher )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1183202W โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Programming Language for Education )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1183302W การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
( Information System Analysis and Designfor Education )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1183306W การบริหารและการจัดการระบบเครือข่าย
( Administration and Management ofNetwork System )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1183406W เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
( Multimedia Technology for Education )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1183502W โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางการศึกษา
( Application Program for Statistics andEducation Research )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1183507W โปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหารในสถานศึกษา
( Application Program for SchoolAdministration )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1183603W การพัฒนาเว็บเพื่อการเรียนการสอน
( Web Development for Learning )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1183607W การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
( Web Design for Learning )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1183610W การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อการศึกษา
( Computer Programming on Web forEducation )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1184205W การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
( Teaching of Object-Oriented ProgrammingLanguage )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1184206W การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
( Teaching of Advanced ProgrammingLanguage )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1184307W ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
( Management Information System forEducation )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1184604W ระบบบริหารจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
( Learning Management System forElectronic Media )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1184609W การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
( Web-Based Instruction )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1184611W ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
( Computer System and Applications forEducational Technology )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1184617W พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
( Teaching Behavior Computer Educationin Primary Education Level )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1184618W พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
( Teaching Behavior Computer Educationin Secondary Education Level )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1184619W การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
( Seminar in Computer Education )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1184620W หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
( Special Topics in Computer )
3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1184621W โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์
( Teaching Computer Project )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 118 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ