2554-2-009  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(Bachelor of Education Program in Thai Language)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1251203W การสอนวรรณกรรมวิจารณ์
( Literary Criticism for Teachers )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1251301W การฟัง การพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์
( Speaking and Listening for Achievement )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1251302W การเขียนภาคนิพนธ์สำหรับครูภาษาไทย
( Academic Writing for Teacher of Thai )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1251502W การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก
( Writing Children )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1252102W ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย
( English for Teacher of Thai )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1252202W วรรณกรรมท้องถิ่นสำหรับครู
( Thai Folk Literature for Teachers )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1252205W วรรณกรรมเอกของไทย
( Prominent Literature )
3(2-2)
9 เอกเลือก 1252206W วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา
( Literture on Thai Customs )
3(2-2)
10 เอกบังคับ 1252304W การแต่งคำประพันธ์
( Poetry Composition )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1252305W เขียนรายงานจากการค้นคว้า
( Report Writing Form ReferenceMaterials )
3(2-2)
12 เอกบังคับ 1252307W การอ่านเชิงวิเคราะห์
( Critical Reading )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1252401W ผลงานค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรมไทย
( Study of Thai language and LiteratureResearch )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 1252405w
( )
15 เอกเลือก 1252405W วรรณกรรมเอกของไทย
( Prominent Literature )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1252501W การสร้างบทเรียนภาษาไทย
( Production of Teaching Materials )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1252504W การจัดการเอกสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์
( Thai Document )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1253103W หลักภาษาไทยสำหรับครู
( Thai Grammar for Teachers )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1253104W ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม
( Language and Cultural Relationships )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1253204W วรรณกรรมปัจจุบัน
( Contemporary Literature )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1253207W แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
( Thoughts from Literature and Literaryworks )
3(2-2)
22 เอกบังคับ 1253303W ศิลปะการอ่านคำประพันธ์ไทย
( Reading Technique )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1253306W การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
( Writing for Advertising and PublicRelations )
3(2-2)
24 เอกเลือก 1253308W อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ
( Reading and Writing in Government D )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1253503W การพูดทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
( Speaking on Medias Broadcasting )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1253508w
( )
27 เอกเลือก 1253508W อ่านและเขียนเอกสารทางราชการ
( Reading and Writing in GovernmentDocument )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1253603W เรียนรู้ภาษาผ่านการละเล่นไทย
( Learning Thai Language by ThaiEntertainment )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1253604W พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
( Teaching Behavior on Thai Language inPrimary Education Level )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1253605W พฤติกรรมการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
( Teaching Behavior on Thai Language inSecondary Education Level )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1254105W ถ้อยคำสำนวนไทย
( Idiomatic Expression in Thai )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1254208W วรรณกรรมนิทาน
( Literary Tales )
3(2-2)
33 เอกเลือก 1254601W นันทนาการทางภาษาไทย
( Thai for Recreation Purposes )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1254606W นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
( Innovation of Learning Activities inThai )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1255106W ภาษาถิ่น
( Dialectology )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1255309W การเขียนเพื่อการพัฒนาตน
( Writing for Self Development )
3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 1255402W สัมมนาการสอนทางภาษาไทย
( Seminar on Thai Language )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 125 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ