2554-3-011  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(Bachelor of Arts Program in Social Development)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2521001W โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
3 สังคม 2531001W สังคมไทยกับสังคมโลก
( Thai and Global Society )
3(3-0-6)
4 สังคม 2531002W อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
5 แกน/ครู บังคับ 2531105W ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
( Sociological and Anthropological Theory )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 2531201W สิทธิ เสรีภาพ กับการพัฒนา
( Rights, Freedom and CommunityDevelopment )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 2531202W การประยุกต์หลักธรรมเพื่อการพัฒนา
( Application of Righteousness forDevelopment )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 2531203W สมาธิเพื่อความสุขในงานพัฒนา
( Meditation for Happiness in CommunityDevelopment )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 2531204W ธรรมนูญชีวิต
( Constitution for Living )
2(2-0-4)
10 เอกเลือก 2531205W พุทธเศรษฐศาสตร์
( Buddhist Economics )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 2531206W วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
( Culture for Community Development )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 2531207W สังคมเศรษฐกิจพอเพียง
( Social Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 2531208W ครอบครัวและชุมชนไทย
( Thai Family and Community )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2531302W ภาวะผู้นำและพลวัตกลุ่ม
( Leadership and Group Dynamics )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 2531303W แนวคิดทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม
( Social Development Concept and Theory )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 2532101W งานพัฒนากับการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
( Development Thai Politics and ThaiLocal Government )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2532107W ทุนทางสังคม
( Social Capital )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 2532201W ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชนบท
( Applied Population Study in CommunityDevelopment )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 2532202W ความเหลี่อมล้ำทางสังคมและความยากจน
( Social Inequality and Poverty )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2532203W ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้
( Local Wisdom and Knowledge Management )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 2532204W สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
( Social Welfare and Social Work )
2(2-0-4)
22 เอกเลือก 2532205W สถาบันทางสังคมกับการพัฒนา
( Social institutions and Development )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 2532206W การพัฒนามนุษย์
( Human Development )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 2532207W บทบาทหญิง – ชายกับการพัฒนา
( Gender and Development )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 2532304W การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
( The Development of Group and IndividualCompetence )
3(3-0)
26 เอกเลือก 2532306W การพัฒนาองค์กรชุมชน
( Development of Community Organization )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 2532901W เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
( Technique and Method of Data Collection )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 2533101W ปัญหาสังคมและประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา
( Social Problems and Development Issues )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 2533102W การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
( Social and Cultural Change )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 2533103W องค์กรพัฒนาท้องถิ่น
( Local Development Organization )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 2533201W มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน
( Applied Anthropology in CommunityDevelopment )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2533202W สังคมวิทยาการพัฒนา
( Sociology of Development )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2533203W การพัฒนาสังคม
( Social Development )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 2533204W สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
( Community Socio-Economic Situation )
2(2-0-6)
35 เอกเลือก 2533304W การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
( Development for Special Group )
3(3-0-6)
36 เอกบังคับ 2533305W การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่น
( Strengthening Organizational Capacityof Local Community )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 2533307W นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
( Policy and Strategic Planning )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 116 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ