2554-5-015  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(Bachelor of Technology Program in Industrial Electrical Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2551002W ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
3 สังคม 2561001W ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
4 สังคม 3541001W การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
5 มนุษย์ 3561001W ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Management )
3(3-0-6)
6 สังคม 3591001W เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
7 สังคม 3591002W เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
8 วิทย์-คณิต 4001001W วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
9 วิทย์-คณิต 4001002W วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
10 วิทย์-คณิต 4001003W การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4091001W คณิตศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Mathematics )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4091003W คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4121001W การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา
( Computer Skills and InformationTechnology for Students )
3(2-2-5)
14 วิทย์-คณิต 4121002W การประมวลผลคำและการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
( Skills of Word Processing and Presentation Applications )
3(2-2-5)
15 วิทย์-คณิต 4121004W ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล
( Skills of Spreadsheet and DataManagement Applications )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 4121005W การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
17 วิทย์-คณิต 5001001W เกษตรในชีวิตประจำวัน
( Agriculture in Daily Life )
3(2-2-5)
18 วิทย์-คณิต 5501001W เทคโนโลยีในชีวิตในประจำวัน
( Technology in Daily Life )
3(3-0-6)
19 วิทย์-คณิต 5501002W เทคโนโลยีท้องถิ่น
( Local Technology )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 5711101W คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
( Engineering Mathematics 1 )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 5711102W คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
( Engineering Mathematics 2 )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 5711103W ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรม
( Physics for Engineers )
4(3-3-6)
23 เอกบังคับ 5711104W เคมีสำหรับวิศวกรรม
( Chemistry for Engineers )
4(3-3-6)
24 เอกบังคับ 5711105W การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
( Direct Current Circuits Analysis )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5711106W ทักษะการใช้เครื่องมือประจำวัน
( Basic Tools Skills )
3(0-6-3)
26 เอกบังคับ 5711107W การเขียนแบบวิศวกรรม
( Engineering Drawing )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5711108W วงจรดิจิทัล
( Digital Circuits )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5711109W วัสดุวิศวกรรม
( Engineering Materials )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 5711110W การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Computer Programming )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5712101W การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
( Alternating Current Circuits Analysis )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5712102W คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
( Electrical Engineering Mathematics )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 5712103W สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
( Electromagnetic Fields )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 5712104W เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
( Electrical Instruments and Measurements )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 5712105W อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
( Engineering Electronics )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 5712106W เครื่องจักรกลไฟฟ้า
( Electrical Machines )
3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5712107W วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า
( Electrical Engineering Materials )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5712108W การผลิต ส่งจ่าย และจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง
( Electrical Power Generation,Transmission and Distribution )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 89 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ