2555-1-003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(Bachelor of Science Program in Chemistry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
3 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
4 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
5 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
6 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
8 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
10 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4002251V ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 4011101V ฟิสิกส์และปฏิบัติการ1
( Physics and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
15 แกน/ครู บังคับ 4011102V ฟิสิกส์และปฏิบัติการ2
( Physics and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
16 แกน/ครู บังคับ 4021101V เคมีและปฏิบัติการ1
( Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
17 แกน/ครู บังคับ 4021102V เคมีและปฏิบัติการ2
( Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
18 เอกเลือก 4021121V ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี
( Research Methodology in Chemistry )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 4022131V การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
( Computer Applications in Chemistry )
2(1-3-3)
20 เอกบังคับ 4022201V เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ1
( Inorganic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
21 เอกบังคับ 4022301V เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
22 เอกเลือก 4022304V สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
( Spectroscopy of Organic Chemistry )
2(1-3-3)
23 เอกบังคับ 4022401V เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
24 เอกบังคับ 4022501V ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
25 เอกเลือก 4022611V การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ1
( Instrumental Methods of ChemicalAnalysis 1 )
1(0-3-1)
26 เอกบังคับ 4023141V ภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมี
( English for Chemists )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4023202V เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ2
( Inorganic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
28 เอกบังคับ 4023302V เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ2
( Organic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
29 เอกบังคับ 4023402V เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ2
( Physical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
30 เอกเลือก 4023502V ชีวเคมีและปฏิบัติการ2
( Biochemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
31 เอกบังคับ 4023601V เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ1
( Analytical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
32 เอกบังคับ 4023602V เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ2
( Analytical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
33 เอกเลือก 4023604V สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
( Chemical Spectroscopy )
3(2-3-5)
34 เอกเลือก 4023612V การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ2
( Instrumental Methods of ChemicalAnalysis 2 )
1(0-3-2)
35 เอกเลือก 4023621V การวิเคราะห์อาหาร
( Food Analysis )
3(2-3-5)
36 เอกเลือก 4023711V เคมีสภาวะแวดล้อม
( Environmental Chemistry )
4(3-3-7)
37 เอกบังคับ 4023721V เคมีอุตสาหกรรม
( Industrial Chemistry )
4(3-3-7)
ทั้งหมด 110 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ