2555-1-004  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(Bachelor of Science Program in Biology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
4 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
7 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4002251V ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 4011103V ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Physics and Laboratory )
4(3-3-7)
16 แกน/ครู บังคับ 4021101V เคมีและปฏิบัติการ1
( Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
17 แกน/ครู บังคับ 4021102V เคมีและปฏิบัติการ2
( Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
18 เอกบังคับ 4022301V เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
19 เอกบังคับ 4022501V ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
20 แกน/ครู บังคับ 4031101V ชีววิทยาและปฏิบัติการ1
( Biology and Experiments 1 )
4(3-3-7)
21 แกน/ครู บังคับ 4031102V ชีววิทยาและปฏิบัติการ2
( Biology and Experiments 2 )
4(3-3-7)
22 เอกบังคับ 4032101V สรีรวิทยาทั่วไป
( General Physiology )
4(3-3-7)
23 เอกเลือก 4032102V อนุกรมวิธาน
( Taxonomy )
4(3-3-7)
24 เอกบังคับ 4032104V ชีววิทยาของเซลล์
( Cell Biology )
4(3-3-7)
25 เอกบังคับ 4032105V อณูชีววิทยา
( Molecular Biology )
4(3-3-7)
26 เอกเลือก 4032301V พฤกษศาสตร์
( Botany )
3(2-3-5)
27 เอกบังคับ 4032401V พันธุศาสตร์
( Genetics )
4(3-3-7)
28 เอกบังคับ 4032905v
( )
29 เอกบังคับ 4032905V ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
( English for Biology )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4033101V นิเวศวิทยา
( Ecology )
4(3-3-7)
31 เอกบังคับ 4033102V วิวัฒนาการ
( Evolution )
3(2-3-5)
32 เอกบังคับ 4033103V ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
( Biodiversity and Conservation )
4(3-3-7)
33 เอกเลือก 4033105V ชีววิทยาของการเจริญ
( Developmental Biology )
3(2-3-5)
34 เอกบังคับ 4033106V ชีวสถิติ
( Biostatistics )
3(2-3-5)
35 เอกเลือก 4033201V สัตววิทยา
( Zoology )
3(2-3-5)
36 เอกเลือก 4033202V กีฏวิทยา
( Entomology )
3(2-3-5)
37 เอกเลือก 4033203V ปรสิตวิทยา
( Parasitology )
3(2-3-5)
ทั้งหมด 112 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ