2555-1-005  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(Bachelor of Science Program in Physics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
4 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
7 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4002251V ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 4011101V ฟิสิกส์และปฏิบัติการ1
( Physics and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
16 แกน/ครู บังคับ 4011102V ฟิสิกส์และปฏิบัติการ2
( Physics and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
17 เอกบังคับ 4012201V กลศาสตร์1
( Mechanics 1 )
4(3-3-7)
18 เอกบังคับ 4012202V แม่เหล็กไฟฟ้า1
( Electricity and Magnetism 1 )
4(3-3-7)
19 เอกบังคับ 4012203V ฟิสิกส์ของคลื่น
( Physics of Wave )
4(3-3-7)
20 เอกบังคับ 4012301V คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์1
( Mathematics for Physics 1 )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 4012302V คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์2
( Mathematic for Physics 2 )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 4012401V ฟิสิกส์แผนใหม่
( Modern Physics )
4(3-3-7)
23 เอกบังคับ 4012501V ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์
( Computer Language for physics )
2(1-2-3)
24 เอกเลือก 4012502V การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ทางฟิสิกส์
( Applied Microcomputer in physics )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4012503V ฟิสิกส์กับชีวิต
( Physics with life )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 4012504V ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
( Physics and Technology )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 4012505V ชีวกลศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Biomechanics )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4013201V อุณหพลศาสตร์
( Thermodynamics )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4013202V กลศาสตร์ควอนตัม1
( Quantum Mechanics 1 )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4013203V ฟิสิกส์นิวเคลียร์1
( Nuclear Physics 1 )
4(3-3-7)
31 เอกเลือก 4013204V กลศาสตร์2
( Mechanics 2 )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 4013205V แม่เหล็กไฟฟ้า2
( Electricity and Magnetism 2 )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 4013206V กลศาสตร์ควอนตัม2
( Quantum Mechanics 2 )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 4013207V ฟิสิกส์นิวเคลียร์2
( Nuclear Physics 2 )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 4013208V เสียง
( Acoustics )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 4013209V ทัศนศาสตร์
( Optics )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 4013401V ฟิสิกส์กับสิ่งแวดล้อม
( Environmental Physics )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 123 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ