2555-1-009  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Bachelor of Science Program in Computer Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
4 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
7 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 4002251V ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
15 วิทย์-คณิต 4091001V คณิตศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Mathematics )
3(3-0-6)
16 วิทย์-คณิต 4091003V คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 4091401V แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
( Calculus and Analytic Geometry 1 )
3(3-0-6)
18 แกน/ครู บังคับ 4093303V คณิตศาสตร์ดิสครีต
( Discrete Mathematics )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 4112101V สถิติวิเคราะห์1
( Statistical Analysis 1 )
3(3-0-6)
20 แกน/ครู บังคับ 4112102V สถิติวิเคราะห์2
( Statistical Analysis 2 )
3(3-0-6)
21 วิทย์-คณิต 4121001V การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา
( Computer Skills and InformationTechnologfor Students )
3(2-2-5)
22 วิทย์-คณิต 4121002V การประมวลผลคำและการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
( Skills of Word Processing and Presentation Applications )
3(2-2-5)
23 วิทย์-คณิต 4121004V ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล
( Skills of Spreadsheet and Data Manage )
3(2-2-5)
24 วิทย์-คณิต 4121005V การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4121101V หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
( Principles of Programming and Algorithm )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4121102V การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
( Computer Programming Language )
3(2-2)
27 เอกบังคับ 4121501V ดิจิตอลเบื้องต้น
( Introduction to Digital Logic )
3(2-2)
28 เอกบังคับ 4122201V ฐานข้อมูลเบื้องต้น
( Introduction to Database )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4122202V ระบบการจัดการฐานข้อมูล
( Database Management System )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4122301V ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
( Human Computer Interaction )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4122501V ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
( Computer Systems and Architecture )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4122601V ระบบปฏิบัติการ
( Operating System )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 4122602V โครงสร้างข้อมูล
( Data Structure )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4122702V โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
( Software Package and Application )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4122801V ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( English for Computer and InformationTechnology )
3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4123101V การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object Oriented Programming )
3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4123301V การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
( System Analysis and Design )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 98 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ