2555-4-016  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Business Computer)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531001V สังคมไทยกับสังคมโลก
( Thai and Global Society )
3(3-0-6)
3 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
4 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
5 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
6 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
7 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
8 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
9 ปฏิบัติ 3503801V การเตรียมสหกิจศึกษา
( Preparation to Cooperative Education )
1(45)
10 ปฏิบัติ 3503802V สหกิจศึกษา
( Co-operativeEducation )
6(540)
11 แกน/ครู บังคับ 3521101V การบัญชี1
( Accounting 1 )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 3521102V การบัญชี2
( Accounting 2 )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 3531101V การเงินธุรกิจ
( Business Finance )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 3532204V การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
( Taxation and Business Laws )
3(3-0-6)
15 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
16 แกน/ครู บังคับ 3541101V หลักการตลาด
( Principles of Marketing )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 3543101V การจัดการการตลาด
( Marketing Management )
3(3-0-6)
18 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 3561101V องค์การและการจัดการ
( Organization and Management )
3(3-0-6)
20 แกน/ครู บังคับ 3563117v
( )
21 แกน/ครู บังคับ 3563117V จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
( Business Ethics and SocialResponsibility )
3(3-0-6)
22 แกน/ครู บังคับ 3564201V การจัดการเชิงกลยุทธ์
( Strategic Management )
3(3-0-6)
23 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
24 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
25 แกน/ครู บังคับ 3592101V เศรษฐศาสตร์จุลภาค
( Micro Economics )
3(3-0)
26 แกน/ครู บังคับ 3592120V เศรษฐศาสตร์มหภาค
( Micro-Economics )
3(3-0-6)
27 แกน/ครู บังคับ 3601101V เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
( Information Technology in Business )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 3601301V หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
( Principle of Computer Programming andAlgorithm )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 3602101V ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
( Management Resources Information Systemin Business )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 3602204V การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
( Operating System Installation andManagement )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 3602205V ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
( Database and Application in Business )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3602206V คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบกราฟิก
( Computer for Graphic Design )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 3602301V โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
( Data Structure and Application Business )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 3603101V สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
( Online Social Network and Ethic inProfession )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 3603102V การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Management in Information Technology )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 3603104V การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
( Data Analysis for Business )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 3603105V ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
( Information Systems for Supply ChainManagement )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 96 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ