2555-4-021  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(Bachelor of Accountancy Program)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531001V สังคมไทยกับสังคมโลก
( Thai and Global Society )
3(3-0-6)
3 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
4 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
5 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
6 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
7 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
8 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 2562308V กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์
( Business Law and Commerce )
3(3-0-6)
10 แกน/ครู บังคับ 3503117V จริยธรรมทางธุรกิจ
( Business Ethics )
3(3-0-6)
11 ปฏิบัติ 3503801V การเตรียมสหกิจศึกษา
( Preparation to Cooperative Education )
1(45)
12 ปฏิบัติ 3503802V สหกิจศึกษา
( Co-operativeEducation )
6(540)
13 แกน/ครู บังคับ 3521101V การบัญชี1
( Accounting 1 )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 3521102V การบัญชี2
( Accounting 2 )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 3522102V การบัญชีต้นทุน 1
( CostAccounting 1 )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 3522103V การบัญชีชั้นกลาง 1
( Intermediate Accounting 1 )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 3522104V การบัญชีชั้นกลาง2
( IntermediateAccounting 2 )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 3522105V การบัญชีต้นทุน 2
( CostAccounting 2 )
3(2-2-5)
19 แกน/ครู บังคับ 3522401V หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
( Principles of Information System )
3(2-2-5)
20 แกน/ครู บังคับ 3522501V การภาษีอากร1
( Taxation 1 )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 3523202V การบัญชีเฉพาะกิจการ
( Accounting for Specific Enterprises )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 3523306V การรายงานการเงินและการวิเคราะห์
( FinancialReport and Analysis )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 3523502V การภาษีอากร2
( Taxation 2 )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 3524101V การบัญชีชั้นสูง1
( AdvancedAccounting1 )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 3524102V การบัญชีชั้นสูง 2
( Advanced Accounting 2 )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 3524202V การบัญชีระหว่างประเทศ
( International Accounting )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 3524302V การสอบบัญชี
( Auditing )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 3524303V การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
( Internal Audit and InternalControl )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 3524307V ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
( AccountingInformationSystem )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 3524308V การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Environmental Management Accounting )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 3524310V การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
( Booking by Software )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3524401V การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
( Information System Audit Control )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 3524404V วิจัยทางการบัญชี
( Accounting Research )
3(2-2-5)
34 ปฏิบัติ 3524801V การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
( Preparation for Field Experience inProfessional Accounting )
1(45)
35 ปฏิบัติ 3524802V การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
( Experience in Professional Accounting )
6(540)
36 เอกเลือก 3524901V สัมมนาการบัญชี
( Seminar in Accounting )
3(2-2-5)
37 แกน/ครู บังคับ 3531101V การเงินธุรกิจ
( Business Finance )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ