2555-4-022  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(Bachelor of Arts Program in Tourism and Hotel)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
4 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
7 แกน/ครู บังคับ 3012101V กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
( Laws and Ethics of MassCommunication )
3(3-0-6)
8 แกน/ครู บังคับ 3013105V สังคมวิทยาการสื่อสาร
( Sociology of Communication )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 3023201V การสื่อข่าวเบื้องต้น
( Basic News Reporting )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 3041101V หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
( Principles of Broadcasting )
3(3-0-6)
11 แกน/ครู บังคับ 3061101V การถ่ายภาพเบื้องต้น
( Basic Photography )
3(2-2-5)
12 ปฏิบัติ 3503801V การเตรียมสหกิจศึกษา
( Preparation to Cooperative Education )
1(45)
13 ปฏิบัติ 3503802V สหกิจศึกษา
( Co-operativeEducation )
6(540)
14 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
15 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 3571106V การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
( Food and Beverage Service and Operation )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 3571201V หลักการมัคคุเทศก์
( Principle of Guide )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 3571203V ทรัพยากรการท่องเที่ยวของโลกและของประเทศไทย
( World Tourism Resources and ThaiTourism Resources )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 3571301V หลักการโรงแรม
( Principle of Hotel )
3(2-2-5)
20 แกน/ครู บังคับ 3571302V การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
( Personality Development for HospitalityIndustry )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 3571402V การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
( Health Tourism and Spa Management )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 3571403V การดำเนินงานและการจัดการครัว
( Kitchen Operation and Management )
3(2-2-5)
23 แกน/ครู บังคับ 3571701V ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
( English for Tourism and Hotel 1 )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 3571706V ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
( Myanmar for Tourism and Hotel 1 )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 3571711V ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
( Chinese for Tourism and Hotel 1 )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 3571721V ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
( Korean for Tourism and Hotel 1 )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 3572105V การดำเนินงานและการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
( Service Industry Operation andManagement )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 3572201V การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
( Tour Planning and Organization )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 3572205V ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
( Airline Business and Ticketing )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 3572207V จิตวิทยาการบริการ
( Service Psychology )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 3572303V การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
( Catering Operation and Service )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3572402V การดำเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
( Cultural Tourism Operation andManagement )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 3572403V การดำเนินงานและการจัดการอาหารไทย
( Thai Food Operation and Management )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 3572404V การท่องเที่ยวชุมชน
( Community-Based Tourism )
3(2-2-5)
35 แกน/ครู บังคับ 3572702V ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
( English for Tourism and Hotel 2 )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 3572707V ภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
( Myanmar for Tourism and Hotel 2 )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 3572712V ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
( Chinese for Tourism and Hotel 2 )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 109 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ