2555-5-026  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(Bachelor of Technology Program in Computer Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2531002V อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
4 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
7 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Development )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
14 วิทย์-คณิต 4091001V คณิตศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Mathematics )
3(3-0-6)
15 วิทย์-คณิต 4091003V คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
16 แกน/ครู บังคับ 4093303V คณิตศาสตร์ดิสครีต
( Discrete Mathematics )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 4113105V สถิติเพื่อการวิจัย
( Statistic for Research )
3(3-0-6)
18 วิทย์-คณิต 4121001V การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา
( Computer Skills and InformationTechnologfor Students )
3(2-2-5)
19 วิทย์-คณิต 4121002V การประมวลผลคำและการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
( Skills of Word Processing and Presentation Applications )
3(2-2-5)
20 วิทย์-คณิต 4121004V ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล
( Skills of Spreadsheet and Data Manage )
3(2-2-5)
21 วิทย์-คณิต 4121005V การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
22 วิทย์-คณิต 5001001V เกษตรในชีวิตประจำวัน
( Agriculture in Daily Life )
3(2-2-5)
23 วิทย์-คณิต 5501001v
( )
24 วิทย์-คณิต 5501001V เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
( Technology in Daily Life )
3(3-0-6)
25 วิทย์-คณิต 5501002v
( )
26 วิทย์-คณิต 5501002V เทคโนโลยีท้องถิ่น
( Local Technology )
3(3-0-6)
27 แกน/ครู บังคับ 5701101V ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( English for Industrial Technology )
3(3-0-6)
28 แกน/ครู บังคับ 5701201V งานช่างสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( Handcraft for Industrial Technology )
3(2-2-5)
29 แกน/ครู บังคับ 5701202V ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
( Industrial Safety )
3(2-2-5)
30 แกน/ครู บังคับ 5701301V การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( Drawing for Industrial Technology )
3(2-2-5)
31 แกน/ครู บังคับ 5701401V การออกแบบในงานอุตสาหกรรม
( Designing in Industrial Work )
3(2-2-5)
32 แกน/ครู บังคับ 5701501V โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( Software Application for Industrial Tech )
3(2-2-5)
33 ปฏิบัติ 5704701V เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Preparation of Training Experience )
1(90)
34 ปฏิบัติ 5704702V การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Field Experience )
5(450)
35 ปฏิบัติ 5704703V สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
36 เอกบังคับ 5721101V คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Mathematics for Computer Technology )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5721102V ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
( Physics for Computer Technology )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 117 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ