2558-5-001  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง(Bachelor of Technology Program in Construction Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2541001V มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Being Community and Environment )
3(3-0)
3 สังคม 2541002V การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
4 สังคม 2551002V ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental to Goverment )
3(3-0-6)
5 สังคม 2561001V ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( Introduction to Law )
3(3-0-6)
6 สังคม 3541001V การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 3561001V ภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่
( Leadership and Contemporary Manageme )
3(3-0-6)
8 สังคม 3591001V เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน
( Economics in Daily Life )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591002V เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
10 วิทย์-คณิต 4001001V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
( Science and Technology for Developme )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001002V วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001003V การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Conservation Environments and NaturalResources )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4091001V คณิตศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Mathematics )
3(3-0-6)
14 วิทย์-คณิต 4091003V คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
15 วิทย์-คณิต 4121001V การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษา
( Computer Skills and InformationTechnologfor Students )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 4121002V การประมวลผลคำและการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
( Skills of Word Processing and Presentation Applications )
3(2-2-5)
17 วิทย์-คณิต 4121004V ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคำนวณและจัดการข้อมูล
( Skills of Spreadsheet and Data Manage )
3(2-2-5)
18 วิทย์-คณิต 4121005V การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
19 วิทย์-คณิต 5001001V เกษตรในชีวิตประจำวัน
( Agriculture in Daily Life )
3(2-2-5)
20 วิทย์-คณิต 5501001V เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
( Technology in Daily Life )
3(3-0-6)
21 วิทย์-คณิต 5501002V เทคโนโลยีท้องถิ่น
( Local Technology )
3(3-0-6)
22 แกน/ครู บังคับ 5701101V ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( English for Industrial Technology )
3(3-0-6)
23 แกน/ครู บังคับ 5701201V งานช่างสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( Handcraft for Industrial Technology )
3(2-2-5)
24 แกน/ครู บังคับ 5701202V ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
( Industrial Safety )
3(2-2-5)
25 แกน/ครู บังคับ 5701301V การเขียนแบบสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( Drawing for Industrial Technology )
3(2-2-5)
26 แกน/ครู บังคับ 5701401V การออกแบบในงานอุตสาหกรรม
( Designing in Industrial Work )
3(2-2-5)
27 แกน/ครู บังคับ 5701501V โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
( Software Application for Industrial Tech )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5731601V ทฤษฎีโครงสร้าง
( Structural Theory )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 5731701V เทคโนโลยีก่อสร้าง
( Construction Technology )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5731702V เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ
( Concrete Technology and Laboratory )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5732302V การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง
( Construction Site Planning and Supervision )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 5732402V อุปกรณ์อาคาร
( Building Equipment )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 5734101V การตรวจงานก่อสร้าง
( Subject Name Supervision and Inspection )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 5791201V ความแข็งแรงของวัสดุ
( Strength of Material )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 5791301V สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
( Vernacular Architecture )
3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 5791401V กลศาสตร์วิศวกรรม
( Mechanical Engineering )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5791501V มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
( Architecture Design Fundamentals )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 101 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ