2559-1-034  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์(Bachelor of Science Program in Public Health)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2551002U ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
3 สังคม 2561001U ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
4 มนุษย์ 3501001U การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
5 มนุษย์ 3501003U การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts of Socializing )
3(3-0-6)
6 สังคม 3501004U การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
7 สังคม 3531001U การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
8 สังคม 3541001U การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
9 สังคม 3591002U เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591003T ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( The King Wisdom for Local Development )
3(3-0-6)
11 วิทย์-คณิต 4001002U วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001003U การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 4002251U ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 4021103U เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-7)
15 แกน/ครู บังคับ 4031103U ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Laboratory )
4(3-3-7)
16 วิทย์-คณิต 4071001U สุขภาพและสุขอนามัย
( Health and Health Care )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 4071101U กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
( Anatomy and Physiology I )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 4071102U การสาธารณสุขเบื้องต้น
( Introduction to Public Health )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4071103U กายวิภาคและสรีรวิทยา 2
( Anatomy and Physiology II )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4071401U สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข
( Health Education and Behavioral Sciencein Public Health )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4071801U การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย
( Alternative Medicine and Thai TraditionalMedicine )
3(2-2-5)
22 แกน/ครู บังคับ 4072104U จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
( Microbiology and Parasitology for PublicHealth )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 4072105U การพัฒนาอนามัยชุมชน
( Community Health Development )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 4072106U โภชนาการสาธารณสุข
( Public Health Nutrition )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4072201U อนามัยสิ่งแวดล้อม
( Environmental Health )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4072202U อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
( Occupational Health and Safety )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4072301U การปฐมพยาบาล
( First Aids )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4072302U เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข
( Introduction to Public Health )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 4072303U การป้องกันและควบคุมโรค
( Prevention and Disease Control )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4073106U อนามัยครอบครัว
( Family Health Care )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4073107U สังคมวิทยาสาธารณสุข
( Public Health Sociology )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4073304U การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
( Primary Medical Care )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4073305U การดูแลผู้สูงอายุ
( Elderly Health Care )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4073306U การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
( Home Health Care )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4073402U การสร้างเสริมสุขภาพ
( Health Promotion )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4073601U สุขภาพจิตชุมชน
( Community Mental Health )
3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4073701U วิทยาการระบาด
( Epidemiology )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 88 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ