2559-2-009  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา(Bachelor of Education Program in Elementary Education )
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1261801U เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา
( Technology and Information for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1261803U โลกอาชีพสำหรับครูประถมศึกษา
( Careers for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1262301U คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับครูประถมศึกษา
( Basic Mathematics for Elementary School )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1262303U พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครูประถมศึกษา
( Algebra and Geometry for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1262401U วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครูประถมศึกษา
( Biology Science for Elementary School )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1262403U วิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครูประถมศึกษา
( Physical Science for Elementary School )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1262501U สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Health Education for Elementary School )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 1262502U พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Physical Education for Elementary SchoolTeachers )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1262601U ดนตรีและการขับร้องสำหรับครูประถมศึกษา
( Music and Singing for Elementary School )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1262602U นาฏศิลป์ไทยและการละครสำหรับครูประถมศึกษา
( Thai Classical Dance and Drama for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1262604U ศิลปศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Art Education for Elementary School )
2(1-2-3)
13 เอกบังคับ 1262901U การประถมศึกษา
( Elementary Education )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1262902U พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา
( Development and Learning of Elementary )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1263201U การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
( Teaching Writing Computer Programming inElementary School )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1263202U ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
( Computer Operating Systems for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1263203U การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา
( Troubleshooting and Maintaining Microcomputer for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1263204U เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Computer Network for Elementary School )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1263207U การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา
( Information Systems Design for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1263301U การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
( English Oral Communication for Elementary School Teachers )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1263302U ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา
( Introduction to Linguistics for Elementary School Teachers )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1263303U การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา
( English Essay Writing for Elementary )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1263701U สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา
( Social Studies Religion and Culture forElementary School teachers )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1263703U ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา
( History and Geography for Elementary School Teachers )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1264101U การวิจัยในระดับประถมศึกษา
( The Elementary Education Research )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1264102U การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Management Thinking Skills Development for Elementary Children )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1264103U การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Design and Creation of Educational Mediafor Elementary School Children )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1264105U เกมและนันทนาการสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Game and Recreation for Elementary )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1264106U การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Book Writing for Elementary Children )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1264107U การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูประถมศึกษา
( Learning Management by Local Resources and Wisdom for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1264108U การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะสำหรับเด็กประถมศึกษา
( Textbooks and Workbooks Construction forElementary Children )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1264109U โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน
( Elementary Schools and Community )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1264111U การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับประถมศึกษา
( The Learning Management for Specific Group in ElementarySchools Level )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1264112U โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา
( Individual Study Project in Elementary )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1264205U การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูประถมศึกษา
( Development of Computer Assisted Instruction for Elementary School Teachers )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1264206U การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา
( Courses Management with Elementary Electronic Media )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 1264208U เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษา
( Multimedia Technology Education for Elementary Education School )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 130 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ