2559-2-011  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Education Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1191403U ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3
( English for Teaching Mathematics in )
1(1-0-2)
3 เอกเลือก 1191911U ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
( History and Development of Mathematics )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1192301U การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Numbers and Operatons in School )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1192302U การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Measurement in )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1192303U การเรียนการสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Geometry in School )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1192304U การเรียนการสอนพีชคณิตระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Algebra in School )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1192305U การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Data Analysis andProbability in School )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 1193611U คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
( Computer Assisted Instruction in )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 1193711U การจัดค่ายคณิตศาสตร์
( Mathematics Camp )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1193712U เกมคณิตศาสตร์
( Mathematical Games )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1194011U สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
( Statistics for Research Education )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1194012U โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยด้านการศึกษา
( Programming Application for Statistics and Research Education )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 1194301U พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Mathematics Teaching in Elementary )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1194302U พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
( Mathematics Teaching in High School )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1194311U การสืบค้นทางการศึกษาคณิตศาสตร์
( Inquiring in Mathematics Education )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1194312U สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
( Seminar in Mathematics Education )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1194701U โครงงานคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
( Mathematics Projects in School )
3(2-2-5)
19 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
20 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
24 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
25 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
26 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
27 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
28 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
29 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1561001U ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1571001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
32 ภาษา 1571002U ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 1631001U สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1661001U ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
35 ภาษา 1691001U ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
36 ภาษา 1691002U ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
37 มนุษย์ 2011001U สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 172 รายการ : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ