2559-2-012  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(Bachelor of Education Program in Computer)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1181202U การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
( Computer Graphic Design for Education )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1182101U การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
( Electronic Media Production for )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1182102U ระบบจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา
( Database Management System in Education )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1182103U การสอนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง
( Teaching of Advanced Programming )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1182501U การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Troubleshooting and Maintenance of Computer Equipment for Computer Teacher )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1182502U การศึกษาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
( Data Structure and Algorithms in )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1182503U การศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
( Architecture Computer and Technology in )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 1183101U เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Computer Network for Education )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1183102U ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( English for Computer Teacher )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1183103U การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
( Multimedia Production for Education )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1183106U การสอนเขียนโปรแกรมภาษาซี
( Teaching of C Programming Language )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1183107U ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อการศึกษา
( Security in Computer Systems and Networks for Education )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 1183108U การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
( Web Design and Development for Teaching )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1183301U การสอนเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
( Teaching of Object-Oriented Programming )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1183302U การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
( Information System Analysis and Design for Education )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1183303U พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา
( Teaching Behavior Computer Education inPrimary Education Level )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1183307U อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Basic Electronic for Computer Teacher )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1183308U การพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการศึกษา
( Mobile Software Development for )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1183309U เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา
( Information and Educational Communication Technology )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1184101U การออกแบบและเขียนโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ
( Design and Programing for web-based )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1184102U พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา
( Teaching Behavior Computer Education inSecondary Education Level )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1184103U การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
( Robotic Development for Education )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1184104U การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
( Educational Research in Computer )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1184201U สังคมเครือข่ายออนไลน์ กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Information Technology Online Social Network, Law and Ethics for Computer Teacher )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1184202U โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
( Computer Education Project )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1184207U การสอนเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
( Teaching of Java Programming Language )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1184208U การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
( Web-Based Instruction )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1184209U การจัดการค่ายวิชาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Academic Camp Management for Computer )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1184210U โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางคอมพิวเตอร์
( Application Program for Statistics and )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1184211U การสัมมนาคอมพิวเตอร์ศึกษา
( Seminar in Computer Education )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1184212U การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา
( Cloud Computing for Education )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1184213U ศิลปะดิจิตอล
( Introduction to Digital Electronics )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1184214U การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
( การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล )
3(2-2-5)
35 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
36 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
37 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 115 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ