2559-2-017  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(Bachelor of Education Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1211203U การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
( English Listening and Speaking )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 1211301U ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
( Classroom English )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1212101U ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1212102U การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
( Learner- based English Language learning )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1212103U ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง
( Intensive English Grammar )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 1212104U สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
( English Phonetics and Phonology )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 1212201U การเขียนตามรูปแบบ
( Guided Writing )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 1212202U การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
( English to Thai Translation )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1212203U การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
( Speaking English in Public )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1212204U วรรณคดีเบื้องต้น
( Introduction to Literature )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1212205U เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
( Short Stories )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1212206U วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์
( Morphology and Syntax )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1212301U การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
( Information Technology Application for )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1212302U การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอาเซียน
( Teaching English in ASEAN )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1213101U หลักการเขียนภาษาอังกฤษ
( Principles of English Writing )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 1213102U การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
( Teaching English for Primary Education )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1213201U การนำเสนอภาษาอังกฤษ
( English Oral Presentation )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1213202U การอ่านเพื่อการตีความ
( Reading for Interpretation )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1213203U การเขียนเรียงความ
( Essay Writing )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1213204U การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
( Thai to English Translation )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1213205U วรรณกรรมสำหรับเด็ก
( Children’s Literature )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1213206U การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
( Learning English Language through Drama )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1213301U การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ
( Development of Learning Units for )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1213302U การวิจัยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
( Research in Teaching English )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1213303U การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
( Learning English through Projects )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1213304U ค่ายภาษาอังกฤษ
( English Camp )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1214101U การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Testing and Measurements for Teachers ofEnglish )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1214102U การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
( Teaching English for Secondary Education )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1214201U การอ่านและการสรุปความ
( Reading and Summarizing )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1214202U การพูดในที่ชุมชนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
( Public Speaking for English Language )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1214203U การอ่านเพื่อความคิดเห็นและเจตคติ
( Critical Reading )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1214204U การเขียนเชิงวิชาการ
( Academic Writing )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1214301U การสร้างและพัฒนาเครื่องมือและแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
( Construction and Development of English )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1214302U การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
( Seminar in Teaching English )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1214303U การผลิตและการปรับสื่อใช้สอนภาษาอังกฤษ
( Material Adaptation and Production for )
3(2-2-5)
37 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 117 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ