2559-3-002  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(Bachelor of Public Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
3 สังคม 2551002U ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 2551101U ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
( Organizational Theory and Public )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2551102U แนวคิดการปกครองท้องถิ่น
( Concept of Local Government )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2551401U สังคมศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Social Science )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2551402U รัฐศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Political Science )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 2551403U ระบบบริหารราชการไทย
( Thai Administration System )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 2551404U หลักรัฐประศาสนศาสตร์
( Principles of Public Administration )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2551405U กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
( Constitutional law and Political )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2552103U คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับนักบริหาร
( Computer and Information for Administrators )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 2552201U นโยบายสาธารณะและการวางแผน
( Public Policy and Planning )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 2552301U การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
( Human Resource Management in the )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2552501U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
( Communicative English for Public )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 2552502U จิตวิทยา มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
( Psychology, Anthropology and Sociology for Public Administration )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 2552503U การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
( Human Resource Planning and Developmentin Public Sector )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 2552504U การบริหารการคลังสาธารณะ
( Public Fiscal Management )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 2553104U การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
( Organization Development and Change )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 2553105U นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
( Innovation for Administration and ModernManagement )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 2553106U การบริหารสำนักงานในภาครัฐ
( Office Management in the Public Sector )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 2553107U ภาวะผู้นำและผู้ตามเชิงสร้างสรรค์
( Creative Leadership and Followership )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 2553108U การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
( State Enterprise and Public OrganizationManagement )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 2553109U กฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
( Administrative law for Public )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 2553202U การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
( Policy Implementation and Evaluation )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 2553203U การพัฒนานโยบายสาธารณะของไทย
( Public Policy Development in Thailand )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 2553204U เครือข่ายนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น
( Public Policy Networks in Local )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 2553205U สัมมนานโยบายสาธารณะ
( Seminar on Public Policy )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 2553206U การเป็นผู้ประกอบการบริการสาธารณะ
( Entrepreneurship and Public Service )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2553207U การวางแผนและการบริหารโครงการ
( Project Planning and Management )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 2553302U มนุษยสัมพันธ์และการจัดการความขัดแย้ง
( Human Relations and Conflict Management )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 2553303U หลักการจัดการค่าตอบแทน
( Principles of Compensation Management )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 2553304U การประเมินผลการปฏิบัติงานในภาครัฐ
( Performance Evaluation in the Public )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2553305U แรงงานสัมพันธ์
( Labor Relations )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 2553306U การบริหารทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
( Human Capital for Local Development )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 2553406U รัฐประศาสนศาสตร์แนวพุทธศาสน์
( Public Administration in Buddhism )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 2553407U การบริหารราชการเปรียบเทียบ
( Comparative Public Administrations )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 2553408U แนวคิดทางสังคมและการเมือง
( Concepts on Society and Politics )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 112 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ