2559-4-028  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(Bachelor of Business Administration Program in General Management)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2521002U อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001U มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
4 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002U ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001U ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 3501001U การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3501003U การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts of Socializing )
3(3-0-6)
9 สังคม 3501004U การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
10 ปฏิบัติ 3503801U การเตรียมสหกิจศึกษา
( Preparation to Cooperative Education )
1(45)
11 ปฏิบัติ 3503802U สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
12 เอกบังคับ 3521103U หลักการบัญชี
( Principles of Accounting )
3(2-2-5)
13 สังคม 3531001U การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 3531101U การเงินธุรกิจ
( Business Finance )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 3532102U การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
( Taxation and Business Laws )
3(3-0-6)
16 สังคม 3541001U การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 3541101U หลักการตลาด
( Principles of Marketing )
3(3-0-6)
18 แกน/ครู บังคับ 3561101U องค์การและการจัดการ
( Organization and Management )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 3561501U การจัดการสำนักงานและเอกสาร
( Office and Documentary Management )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 3562102U จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
( Business Ethics and Social )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 3562503U การจัดการพฤติกรรมองค์การ
( Organizational Behavior Management )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 3562507U การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Business Management with Information )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 3562601U การจัดการทรัพยากรมนุษย์
( Human Resource Management )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 3563101U จิตวิทยาธุรกิจ
( Business Psychology )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 3563202U แผนธุรกิจ
( Business Plan )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 3563204U นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
( Innovation and Change Management )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 3563206U การวางแผนและการจัดการโครงการ
( Planning and Project Management )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 3563508U ระบบสารสนเทศสำหรับงานธุรการ
( Office Information Technology )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 3563513U การพัฒนาองค์กรเชิงบูรณาการ
( Integrative Organization Development )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 3563514U ธุรกิจระหว่างประเทศ
( International Business )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 3563515U สถิติเพื่อการจัดการ
( Statistics for Management )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3563517U การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
( Business Negotiation )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 3563518U การพยากรณ์ธุรกิจ
( Business Forecasting )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 3563604U บุคลิกภาพและบทบาทในสังคม
( Personality and Social Roles )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 3563608U บุคลากรสัมพันธ์
( Staff Relation )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 3563609U เทคนิคการฝึกอบรมและการสัมมนา
( Seminar and Training Techniques )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 3563610U การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
( Staff Efficiency Development )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 97 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ