2559-5-029  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2521002U อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
3 สังคม 2541001U มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
4 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
5 สังคม 2551002U ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
6 สังคม 2561001U ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 3501001U การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 3501003U การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts of Socializing )
3(3-0-6)
9 สังคม 3501004U การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
10 สังคม 3531001U การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
11 แกน/ครู บังคับ 3532204U การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
( Tax and Business Laws )
3(3-0-6)
12 สังคม 3541001U การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
13 สังคม 3591002U เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
14 สังคม 3591003T ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( The King Wisdom for Local Development )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 3591101U หลักเศรษฐศาสตร์
( Principles of Economics )
3(3-0-6)
16 วิทย์-คณิต 4001002U วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
17 วิทย์-คณิต 4001003U การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
18 วิทย์-คณิต 4071001U สุขภาพและสุขอนามัย
( Health and Health Care )
3(3-0-6)
19 วิทย์-คณิต 4091001U คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
( Mathematics in Daily Life )
3(3-0-6)
20 วิทย์-คณิต 4091003U คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
21 วิทย์-คณิต 4121001U คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Computer and Information Technology )
3(2-2-5)
22 วิทย์-คณิต 4121005U การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
23 วิทย์-คณิต 4121006U โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
( Package Software for Application )
3(2-2-5)
24 วิทย์-คณิต 5001001U เกษตรในชีวิตประจำวัน
( Agriculture in Daily Life )
3(3-0-6)
25 วิทย์-คณิต 5071001U อาหารเพื่อสุขภาพ
( Food for Health )
3(3-0-6)
26 วิทย์-คณิต 5501001U เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
( Technology in Daily Life )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 5771101U ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Fundamentals of Logistics and Supply )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5771102U มาตรฐานโลจิสติกส์
( Logistics Standard )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 5771103U การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 5771104U การบริหารจัดการโซ่อุปทาน
( Supply Chain Management )
3(2-2-5)
31 แกน/ครู บังคับ 5771105U คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์
( Mathematics and Statistics for Logistics )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 5771201U การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
( Multimodal Transport )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 5771202U การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่ง
( Insurance on Transport Industry )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 5771203U การจัดซื้อและการจัดการผู้ขาย
( Purchasing and Supplier Management )
3(2-2-5)
35 แกน/ครู บังคับ 5771204U การบัญชีการเงินสำหรับโลจิสติกส์
( Financial Accounting for Logistics )
3(2-2-5)
36 แกน/ครู บังคับ 5771205U ธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
( Business and International Trade )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5772101U การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสติกส์
( Quantitative for Logistics Management )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 103 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ