2560-1-001  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(Bachelor of Science Program in Food Science and Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
3 สังคม 2551002U ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
4 สังคม 2561001U ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
5 มนุษย์ 3501001U การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 3501003U การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts of Socializing )
3(3-0-6)
7 สังคม 3501004U การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
8 สังคม 3531001U การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
9 สังคม 3541001U การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
10 สังคม 3591002U เศรษฐกิจพอเพียง
( Sufficiency Economy )
3(3-0-6)
11 สังคม 3591003T ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( The King Wisdom for Local Development )
3(3-0-6)
12 วิทย์-คณิต 4001002U วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4001003U การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 4002251U ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 4011103U ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Physics and Laboratory )
4(3-3-7)
16 แกน/ครู บังคับ 4021103U เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-7)
17 แกน/ครู บังคับ 4022301U เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
18 แกน/ครู บังคับ 4022401U เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
19 แกน/ครู บังคับ 4022501U ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-7)
20 แกน/ครู บังคับ 4031301U ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Laboratory )
4(3-3-7)
21 วิทย์-คณิต 4071001U สุขภาพและสุขอนามัย
( Health and Health Care )
3(3-0-6)
22 วิทย์-คณิต 4091001U คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
( Mathematics in Daily Life )
3(3-0-6)
23 วิทย์-คณิต 4091003U คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
24 แกน/ครู บังคับ 4091401U แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
( Calculus and Analytic Geometry 1 )
3(3-0-6)
25 แกน/ครู บังคับ 4112201U ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
( Introduction to Probability and )
3(3-0-6)
26 วิทย์-คณิต 4121001U คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Computer and Information Technology )
3(2-2-5)
27 วิทย์-คณิต 4121005U การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
28 วิทย์-คณิต 4121006U โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
( Package Software for Application )
3(2-2-5)
29 วิทย์-คณิต 5001001U เกษตรในชีวิตประจำวัน
( Agriculture in Daily Life )
3(3-0-6)
30 วิทย์-คณิต 5071001U อาหารเพื่อสุขภาพ
( Food for Health )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 5072001U วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
( Introduction to Food Science andTechnology )
3(2-3-5)
32 แกน/ครู บังคับ 5072101U เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
( Analytical Chemistry for Food Scienceand Technology )
3(2-3-5)
33 แกน/ครู บังคับ 5072201U จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
( Introduction to Microbiology for FoodFood Science and Technology )
3(2-3-5)
34 เอกบังคับ 5072301U การแปรรูปอาหาร 1
( Food Processing 1 )
3(2-3-5)
35 เอกเลือก 5072302U หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
( Principles of Agricultural ProductsPreservation )
3(2-3-5)
36 แกน/ครู บังคับ 5072401U อาหารและโภชนาการ
( Food and Nutrition )
3(3-0-6)
37 เอกบังคับ 5072601U การประเมินทางประสาทสัมผัส
( Sensory Evaluation )
2(1-2-3)
ทั้งหมด 105 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ