2562-1-020  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี)(Bachelor of Education Program in Chemistry)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
4 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
5 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
6 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
9 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
10 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
11 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
12 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
13 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
14 สังคม 2521001T โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
15 สังคม 2521002T อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
16 สังคม 2541001T มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
17 สังคม 2541002T การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
18 สังคม 2551002T ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
19 สังคม 2561001T ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
20 มนุษย์ 3501001T การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 3501003T การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts ofSocializing )
3(3-0-6)
22 สังคม 3501004T การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
23 สังคม 3531001T การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
24 สังคม 3541001T การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
25 สังคม 3591003T ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( The King Wisdom for Local Development )
3(3-0-6)
26 วิทย์-คณิต 4001002T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
27 วิทย์-คณิต 4001003T การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4011303T ฟิสิกส์พื้นฐาน
( Principle of Physics )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 4021104T หลักเคมี
( Principle of Chemistry )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 4021112T ความปลอดภัยทางเคมี
( Chemical Safety )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4021141T ภาษาอังกฤษสำหรับครูเคมี
( English for Chemistry Teacher )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4021601T เคมีวิเคราะห์
( Analytical Chemistry )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4021701T การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
( Computer Applications in Chemistry )
2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 4022202T เคมีอนินทรีย์
( Inorganic Chemistry )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4022302T เคมีอินทรีย์
( Organic Chemistry )
3(2-2-5)
36 เอกบังคับ 4022403T เคมีเชิงฟิสิกส์
( Physical Chemistry )
3(2-2-5)
37 เอกบังคับ 4022502T ชีวเคมี
( Biochemistry )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 99 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ