2562-3-021  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Library and Information Studies)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 1631102T บริการสารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน
( Information Service for Children and Youth )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 1631104T การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
( Communication and Public Relations for Libraries and Learning Resources )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 1631106T ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
( Introduction to Library and Information Studies )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1631108T การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
( Learning Activities Through Children s Literature )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 1631109T การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resource Management )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 1631110T จริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูบรรณารักษ์
( Ethics and Laws for Teacher -Librarians )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 1631208T การบริการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
( School Library and Learning Resource Services )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1631217T การอ่านและการส่งเสริมการอ่านในสภาพแวดล้อมดิจิทัล
( Reading and Reading Promotion in Digital Environment )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1631301T การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับห้องสมุดโรงเรียน
( Application of Information Technologyfor the Management of School Library and Learning )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1632108T การจัดการสำนักงานดิจิทัล
( Digital Office Management )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1632112T การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resource Analysis )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1632113T การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resource Cataloging )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1632114T ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์
( English for Teachers-Librarians )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1632115T การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
( Local Information Management )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1632205T การจัดกิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
( Library Activities for Learning Promotion )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1632206T การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู
( School Library and Learning Resource Management )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1632302T การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
( Website Design and Development )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1633310T การจัดการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
( Internet Information Management )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1633311T การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูบรรณารักษ์
( Media and Learning Innovation Development for Teachers-Librarians )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1633315T การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
( Information Retrieval and Storage )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1633317T การจัดการสื่อดิจิทัล
( Digital Media Management )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1633318T การสอนทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
( Teaching Information, Media and Digital Literacy Skills )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1633403T การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
( Library and Information Studies Research )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1633407T สัมมนาการสอนทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
( Seminar in Library and Information Studies )
3(2-2-5)
28 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
29 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
31 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
32 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
34 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
35 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
36 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
37 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ