2563-1-003  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
3 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
4 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
5 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
7 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
8 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
10 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
11 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
12 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
13 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
14 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
15 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
16 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
17 สังคม 2521001T โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
18 สังคม 2521002T อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
19 สังคม 2541001T มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
20 สังคม 2541002T การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
21 สังคม 2551002T ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
22 สังคม 2561001T ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 3501001T การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 3501003T การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts ofSocializing )
3(3-0-6)
25 สังคม 3501004T การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
26 สังคม 3531001T การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
27 สังคม 3541001T การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
28 สังคม 3591003T ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( The King Wisdom for Local Development )
3(3-0-6)
29 วิทย์-คณิต 4001002T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
30 วิทย์-คณิต 4001003T การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4001014T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ
( Integrated Science and Technology )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4001015T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( Innovation and Digital Technology for Scand Technology Education )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 4001016T วิทยาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
( Science and Technology Teaching Methodology in 21st Century )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4001017T ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( English for Teaching Science and Technology )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 4001018T สัมมนาสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( Seminar for Teaching Science and Technology )
1(0-2-1)
36 เอกบังคับ 4001019T โครงการวิจัยสำหรับการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( Research Project for Teaching Scienceand Technology )
2(0-4-2)
37 เอกบังคับ 4011104T ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physics and Laboratory 1 )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 162 รายการ : 5 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ