2562-1-023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Science Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
3 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
8 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
9 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
10 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
11 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
12 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
13 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
14 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
15 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
16 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
20 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
23 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
24 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
25 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
26 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
27 สังคม 2521001T โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
28 สังคม 2521002T อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
29 สังคม 2541001T มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
30 สังคม 2541002T การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
31 สังคม 2551002T ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
( Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government )
3(3-0-6)
32 สังคม 2561001T ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
( Introduction to Laws )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 3501001T การพัฒนาภาวะผู้นำ
( Leadership Development )
3(3-0-6)
34 มนุษย์ 3501003T การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม
( Personality Development and the Arts ofSocializing )
3(3-0-6)
35 สังคม 3501004T การริเริ่มการประกอบธุรกิจ
( Business Initiation )
3(3-0-6)
36 สังคม 3531001T การเงินในชีวิตประจำวัน
( Finance in Daily Life )
3(3-0-6)
37 สังคม 3541001T การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 125 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ