2562-1-023  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Science Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
3 สังคม 3541001T การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
4 สังคม 3591003T ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
( The King Wisdom for Local Development )
3(3-0-6)
5 วิทย์-คณิต 4001002T วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน
( Science and Technology for Daily Life )
3(3-0-6)
6 วิทย์-คณิต 4001003T การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
( Environments and Natural Resources Conservation )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 4002251T ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
8 แกน/ครู บังคับ 4011102T ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
( Physics and Laboratory 2 )
4(3-3-7)
9 แกน/ครู บังคับ 4011103T ฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Physics and Laboratory )
4(3-3-6)
10 แกน/ครู บังคับ 4021103T เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-7)
11 แกน/ครู บังคับ 4031103T ชีววิทยาทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Biology and Laboratory )
4(3-3-7)
12 วิทย์-คณิต 4071001T สุขภาพและสุขอนามัย
( Health and Health Care )
3(3-0-6)
13 วิทย์-คณิต 4091001T คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
( Mathematics in Daily Life )
3(3-0-6)
14 วิทย์-คณิต 4091003T คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematics and Decision Making )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 4091201T หลักการทางคณิตศาสตร์
( Principle of Mathematics )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 4091203T ระบบจำนวน
( Number System )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 4091402T แคลคูลัส 1
( Calculus 1 )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 4092202T การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Construction of Mathematical Modeling )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 4092402T แคลคูลัส 2
( Calculus 2 )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 4092501T เรขาคณิตเบื้องต้น
( Introduction to Geometry )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 4092601T พีชคณิตเชิงเส้น
( Linear Algebra )
3(3-0-6)
22 แกน/ครู บังคับ 4092701T วิทยาการคำนวณสำหรับคณิตศาสตร์
( Computational Science for Mathematics )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 4093201T ทฤษฎีเซต
( Set Theory )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 4093202T ทฤษฎีจำนวน
( Number Theory )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 4093301T พีชคณิตนามธรรม
( Abstract Algebra )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 4093303T วิยุตคณิต
( Discrete Mathematics )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 4093304T ทฤษฎีสมการ
( Theory of Equations )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 4093401T แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
( Calculus and Analytic Geometry 3 )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 4093402T สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
( Ordinary Differential Equations )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 4093403T การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
( Mathematical Analysis )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 4093404T ตัวแปรเชิงซ้อน
( Complex Variables )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 4093405T ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
( Numerical Method )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 4093604T กำหนดการเชิงเส้น
( Linear Programming )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4093605T คณิตศาสตร์ประกันภัย
( Actuarial Mathematics )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 4093701T เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
( Programming Techniques for Mathematics )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 4093709T โปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติ
( Programming Package for Statistics )
3(2-2-5)
37 เอกเลือก 4094202T ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
( Mathematical Logic )
3(3-0-6)
38 เอกเลือก 4094302T แลตทิซเบื้องต้น
( Introduction to Lattices )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 125 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ] 3 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ