ปีการศึกษา 2561

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 1 / 2561 หน่วยกิต
สังคม 3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
วิทย์-คณิต 5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
ภาษา 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
แกน/ครู บังคับ 5721103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
เอกเลือก 5723103 การเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
แกน/ครู บังคับ 4121403 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 2 / 2561 หน่วยกิต
แกน/ครู บังคับ 5721102 ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เอกบังคับ 5721401 ดิจิตอลเบื้องต้น 3(2-2-5)
วิชาเสริม 1550001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 2(2-0)
ภาษา 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
วิทย์-คณิต 4121006 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
เอกบังคับ 4121601 พื้นฐานซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
เอกบังคับ 4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 3 / 2561 หน่วยกิต