ปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 1 / 2562 หน่วยกิต
ภาษา 1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6)
เอกบังคับ 5722303 หลักการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เอกบังคับ 5722401 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5)
เอกบังคับ 5722403 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
วิชาเสริม 1550002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 2(2-0)
มนุษย์ 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า 3(3-0-6)
เอกเลือก 4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 2 / 2562 หน่วยกิต
มนุษย์ 3501001 การพัฒนาภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
เอกบังคับ 5722304 การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
วิชาเสริม 1550003 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 2(2-0)
ภาษา 1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
แกน/ครู บังคับ 4121404 หลักสถิติสำหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เอกบังคับ 4122201 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
เอกเลือก 4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล 3(2-2-5)
เอกเลือก 4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 3 / 2562 หน่วยกิต