ปีการศึกษา 2564

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 1 / 2564 หน่วยกิต
เอกบังคับ 5724101 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการนำเสนอ 3(2-2-5)
เอกบังคับ 5724502 โครงงานพิเศษด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
ปฏิบัติ 5724503 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1(90)
เลือกเสรี 4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เลือกเสรี 4124704 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 2 / 2564 หน่วยกิต
ปฏิบัติ 5724504 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5(450)
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 3 / 2564 หน่วยกิต