ปีการศึกษา 2565

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 1 / 2565 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 2 / 2565 หน่วยกิต
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาคการศึกษาที่) 3 / 2565 หน่วยกิต